ЖИВОТОПИС

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

Презиме и име: Potoczki Klara

Место на живеење: 1212 Budapest, Szent István út 4., Унгарија

Телефон дома: 00 36 1 277 7670

Мобилен телефон: 00 36 30 479 9137

E-маил: klara.potoczki@t-online.hu

Националност: унгарска

Работен статус: претприемачка (во случај на преводи за странски агенции издавање фактури на англиски и унгарски јазик)

Даночен број: HU70323047

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

2010                Свидетелство за познавање на словенечки јазик на висок степен, Ц1

2002                Диплома Стручно толкување oд/на македонски јазик.

2001                Диплома Стручно преведување и толкување oд/на српски јазик.

1975–1980      Филолошки факултет ЕЛТE во Будимпешта, српскохрватси јазик                                 и литература, унгарски јазик и литература.