Добродошли на моју веб страницу!

 

O СЕБИ

Зовем се Клара Потоцки, живим у Будимпешти и изворни сам говорник мађарског језика. Дипломирала сам 1980. године на Филолошком факултету у Будимпешти (мађарски језик и књижевност - српскохрватски језик и књижевност). Превођењем се бавим од 1978. године. Судски сам тумач за српски (2001. г.) и македонски (2002. г.) језик. Преводим стручне, научне и књижевне текстове са српског, хрватског, словеначког и македонског језика на мађарски (и обратно). Сарађујем са бројним преводилачким агенцијама у Мађарској, Србији, Словенији, Хрватској и Западној Европи, а међу мојим клијентима су и фирме, државне институције и грађани.

 

ОБЛАСТИ ПРЕВОЂЕЊА

 • Право (уговори свих врста, оснивачки акти, судска решења, пресуде, оптужнице, закони и други прописи, јавнобележнички записи, изводи из регистра, кореспонденција са државним органима, тужбе, поднесци, сведочанства, дипломе, потврде, сертификати, oвлашћења и пуномоћ, лична документа)
 • Привреда и финансије (тендерска документација, ревизорски извештаји, пословна кореспонденција, фактуре, увозно/извозна документација, финансијски извештаји, биланси стања и успеха)
 • Teхника (атести, сертификати произвођача, потврда о испитивању квалитета производа, сигурносно-технички листови, упутства за употребу, приручници, каталози, грађевинске дозволе, техничке спецификације, приручници,  трошковници грађевинских радова)
 • Медицина, фармација (лекарски налази, медицинска и фармацеутска документација, дозволе за лек, упутства за лек, научни радови, каталози медицинске опреме, приручници, упутства за руковање)
 • Полиција (полицијски извештаји, записници, потврде)
 • Oсигурање (полиса осигурања, записници о прометној несрећи, одштетни захтеви)
 • Туризам (проспекти, летци, интернетске странице)
 • Маркетинг (локализација интернетских страница, брошуре, рекламни материјали, презентације)
 • Књижевни, уметнички, научни текстови, критике

 

ЦЕНОВНИК

Цена писмених превода се обрачунава на основи броја страница у оригиналном тексту.

              српски >мађарски: 15-17 EUR / страница (1500 знакова без размака)

              мађарски>српски: 20-22 EUR / страница

 • Најмања обрачунска јединица је 1 страница.
 • На цене се не обрачунава ПДВ.
 • Плаћање се врши по предрачуну банковном дознаком.
 • Испорука превода и фактуре je електронском поштом по примитку уплате.
 • За сталне наручиоце могућ је договор о одложеној исплати.
 • При наруџби наведите следеће податке за рачун: име и презиме (назив фирме), наслов, контактни подаци, жељени рок испоруке превода.

 

Цена усменог превођења:

            50 ЕUR/сат

            180 ЕUR/дан

 

СВЕДОЧАНСТВА

 • Сертификат о знању словеначког језика, ниво C1 (2010, Љубљана)                  
 • Сведочанство o положеном испиту за судског тумача за македонски језик (2002)
 • Сведочанство o положеном испиту за судског тумача за српски језик (2001)
 • Сведочанство o положеном испиту за стручног преводиоца за српски језик (2001)
 • Диплома на Филолошком факултету у Будимпешти (мађарски језик и књижевност, српскохрватски језик и књижевност) (1980)